Resetuj hasło

Wyniki wyszukiwania

Polityka Prywatności

  1. Tytułem wstępu.

(1) Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”).
(2) Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.letitski.com („Serwis”). W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem naszych usług, a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

(3) Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług.

  1. Administrator danych.

(1) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Małgorzata Gała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET IT SKI MAŁGORZATA GAŁA (adres: ul. Ligonia 18, 01-498 Warszawa; NIP: 5222923972; REGON: 363599872; „LET IT SKI”), która przetwarza te dane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ich brzmieniu wynikającym z aktualnych ustaw, a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych.

(2) Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych, jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez LET IT SKI, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.

(3) LET IT SKI przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz stałego rozwoju Serwisu. LET IT SKI przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, adres e-mail, numer telefonu, adres geograficzny, a także […].

(4) LET IT SKI zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres hello@letitski.com – w ten sam sposób Użytkownik może w każdym czasie wycofać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

  1. Dostęp osób trzecich.

(1) Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy LET IT SKI.

(2) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez LET IT SKI obowiązków wynikających z powierzenia lub dalszego powierzenia przetwarzania danych, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa LET IT SKI ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik. LET IT SKI nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, szkody pośrednie lub ewentualne, niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej LET IT SKI.

(3) Dane gromadzone i przetwarzane przez LET IT SKI mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla: (a) ochrony praw LET IT SKI lub osób trzecich; (b) ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób; (c) zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym; oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

(4) Z zastrzeżeniem postanowienia 3.3 powyżej, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.

(5) Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

  1. Kwestie techniczne, usunięcie, retencja danych.

(1) Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne. Dane te mogą być wykorzystywane przez LET IT SKI w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.

(2) Co do zasady LET IT SKI zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Usług. Po zakończeniu korzystania z Usług LET IT SKI może przetwarzać dane: (a) niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi; (b) zanonimizowane, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez LET IT SKI, za zgodą Użytkownika; (c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi; a także (d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

(3) W przypadku uzyskania przez LET IT SKI wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z regulaminami Usług lub Serwisu lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), LET IT SKI może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

(4) LET IT SKI może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w postanowieniach 4.2 i 4.3 powyżej.

  1. Cookies.

(1) LET IT SKI stosuje pliki tekstowe „cookies”. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

(2) LET IT SKI stosuje następujące rodzaje plików cookies: (a) sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu; a także (b) stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

(3) LET IT SKI stosuje mechanizm plików cookies w celach: (a) ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie; (b) weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; a także (c) statystycznych.

(4) Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez LET IT SKI również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu: (a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]; Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]; twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]; www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]; (b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], HotJar [administrator cookies: HotJar Limited z siedzibą na Malcie],  Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]; (c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: facebook.com i instagram.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii], a także Pintrest [administrator cookies: Pinterest z siedzibą główną w USA].

(5) Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. LET IT SKI zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

  1. Postanowienia różne.

(1) Małoletni. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

(2) Linki zewnętrzne. Serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy LET IT SKI a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. LET IT SKI w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

  1. Postanowienia końcowe.

(1) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: hello@letitski.com

(2) LET IT SKI zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.letitski.com, w zakładce „Polityka prywatności”.