Resetuj hasło

Wyniki wyszukiwania

REGULAMIN SERWISU

  1. Serwis.

(1) Niniejszy regulamin („Regulamin Serwisu”) znajduje zastosowanie, kiedy odwiedzasz strony dostępne pod adresem WWW: www.letitski.com lub jego rozszerzeniami (ściśle, rozszerzeniami linków do podstron) („Serwis”). Przeglądając Serwis lub korzystając z usług w nim dostępnych, potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią, zrozumiałeś konsekwencje i zgadzasz się stosować do Regulaminu Serwisu.

(2) Jeśli nie zamierzasz stosować się do Regulaminu Serwisu, jako jego właścicielka lub inaczej uprawniona do treści i usług w nim zawartych, ja, Małgorzata Gała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET IT SKI MAŁGORZATA GAŁA (adres: ul. Ligonia 18, 01-498 Warszawa; NIP: 5222923972; REGON: 363599872; „LET IT SKI”), odmawiam Ci prawa do korzystania z Serwisu. Postanowienia Regulaminu Serwisu obowiązują bez uszczerbku dla odnośnych postanowień umownych, wzorców, polityk, a także przepisów prawa właściwego, które mogą mieć zastosowanie zależnie od okoliczności faktycznych oraz prawnych.

  1. Treści.

(1) Informacje, dane, teksty, grafiki, oznaczenia, materiały audialne, wizualne lub audiowizualne, a także inne utwory lub przedmioty własności dostarczone przez lub na zlecenie LET IT SKI lub licencjodawców („Uprawnieni”), w tym Serwis i bazy danych w nim zawarte, („Treści”) mogą być chronione prawem autorskim lub podlegać innym restrykcjom prawnym. Nie możesz utrwalać, kopiować, dystrybuować lub inaczej rozpowszechniać ani też opracowywać lub inaczej modyfikować Treści bez uprzedniej pisemnej zgody Uprawnionych.

(2) Jeżeli Serwis lub LET IT SKI zapewnia lub przewiduje dla Ciebie możliwość kontrybuowania w jakimkolwiek aspekcie lub charakterze, w tym poprzez umieszczenie komentarza lub opinii, z zastrzeżeniem innych uprawnień przysługujących LET IT SKI na przepisów prawa właściwego lub łączących nas porozumień, poprzez skorzystanie z takiej możliwości udzielasz LET IT SKI niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie oraz opracowywanie Twojej kontrybucji w ramach Serwisu, z prawem sublicencji.

  1. Restrykcje.

Używanie Serwisu lub Treści jest dopuszczalne pod warunkiem, że: (i) nie użyjesz Serwisu lub Treści w jakimkolwiek bezprawnym celu lub w związku z jakąkolwiek bezprawną działalnością; (ii) nie wprowadzisz do Serwisu lub Treści jakichkolwiek elementów wywołujących błąd, podstępnych, zniesławiających, lub inaczej grożących naruszeniem, prowadzących do naruszenia lub naruszających prawo lub interesy prawne Uprawnionych lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym promujących nienawiść, przemoc lub pornografię; (iii) nie podszyjesz się ani nie ułatwisz podszycie się pod Uprawnionych lub jakąkolwiek osobę trzecią; (iv) nie doprowadzisz do ani nie ułatwisz przeciążenia, nadużycia lub unieruchomienia infrastruktury lub oprogramowania, ani w inny sposób nie przyczynisz się do ograniczenia działania lub bezpieczeństwa Serwisu lub Treści; ani też (v) nie wykorzystasz techniki, technologii ani innych środków do zautomatyzowanego korzystania z Serwisu lub Treści.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności.

(1) O ile nie jest to niedopuszczalne na podstawie przepisów prawa właściwego lub wyraźnie podjętych zobowiązań, LET IT SKI wyłącza wszelką swoją oraz swoich pracowników lub współpracowników odpowiedzialność, zarówno kontraktową, deliktową, jak i inną, czy to cywilnoprawną, administracyjnoprawną, czy karnoprawną, dotyczącą, związaną lub wynikającą z Serwisu lub Treści, w tym odpowiedzialność za ich jakość, dostępność i aktualność. Z zastrzeżeniem ogólności powyższego, LET IT SKI dostarcza Ci Serwis oraz Treści „as is”, nie gwarantując satysfakcji ani konkretnych funkcjonalności, a ich używanie odbywa się na Twoje ryzyko.

(2) W razie naruszenia zobowiązań lub warunków, o których mowa w sekcji 2 lub sekcji 3 Regulaminu Serwisu, lub innych zobowiązań, z przyczyn, które nie dotyczą LET IT SKI, powinieneś podjąć wszelkie możliwe kroki w celu uwolnienia LET IT SKI oraz jego pracowników lub współpracowników od zarzutów, roszczeń oraz działania innych środków prawnych, jak również w celu pokrycia lub zwrotu kosztów, wydatków lub żądań, wysuwanych lub wyegzekwowanych przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z tymi naruszeniami.

  1. Postanowienia końcowe.

(1) Twoje używanie Serwisu lub Treści może implikować przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej tu: www.letitski.com/polityka-prywatnosci/.

(2) Postanowienia Regulaminu Serwisu powinny być interpretowane, stosowane i egzekwowane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych wskazujących na prawo obce, jeśli to możliwe. O ile przepisy prawa właściwego nie stoją temu na przeszkodzie, spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe ze względu na siedzibę LET IT SKI.

(3) Postanowienia Regulaminu Serwisu wiążą od dnia 01.12.2017 LET IT SKI zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu Serwisu, zwłaszcza w razie zmiany przepisów prawa, istotnych założeń Serwisu lub przekształceń właścicielskich, o czym poinformujemy Cię, zgodnie z prawem właściwym, jeśli to konieczne.